Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel IV.47 van het Belgisch Wetboek Economisch Recht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en aangeboden, ter beschikking gesteld of geleverd worden; 
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 8. Ondernemer: de rechtspersoon die verder geïdentificeerd wordt in artikel 2 van, deze voorwaarden; 
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping; 
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. 

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Nutrition & Santé Benelux N.V; 

Maatschappelijke zetel: Medialaan 30 - bus 2 1800 Vilvoorde; 

Btw-identificatienummer: BE 861510745  

BE: +32 2 789 22 00 (bereikbaar tijdens kantooruren); 

E-mailadres: isostar.benelux@ns-group.com

Kantoor Nederland: Verlengde Poolseweg 16 4818 CL Breda 
Postbus 2175 4800 CD Breda

KvK-nummer: 20116433; 

Btw-identificatienummer: NL 8126 03 114 B01;  

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door de ondernemer, van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst die tussen ondernemer en consument tot stand komt via de webshop van de ondernemer www.isostar.nl en www.isostar.be. 
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren de specifieke voorwaarden op deze algemene voorwaarden in geval van een tegenstrijdig beding.  
 3. Tenzij wanneer dit schriftelijk door de ondernemer werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk gestelde voorwaarden van de consument, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door de ondernemer.   

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de webshop van de ondernemer worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden de ondernemer niet.  
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
 4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, onder de opschortende voorwaarde van het voldoen door de consument van de daarbij gestelde voorwaarden (waaronder het meedelen correcte identiteits- en leveringsgegevens, betaling). 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 

 

Artikel 6 – Handelingsbekwaamheid en status  

 1. Door het plaatsen van een bestelling garandeert de consument dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 5.1 aan te gaan.  
 2. Aankopen via de webshop, zoals bedoeld in artikel 5.1k staan uitsluitend open voor consumenten. De consument verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 5.1 bedoelde overeenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

 

Artikel 7 – Rechtsmisbruik – kwade trouw 

 1. In geval van gemotiveerd vermoeden dat de consument van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de consument, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de consument, onverminderd het recht in hoofde van de ondernemer om een schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.  
 2. De ondernemer is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de consument het account van de consument af te sluitenof deze te bannenin welk geval de consument niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de webshop. 

 

 

Artikel 8 - Herroepingsrecht 

Bij producten: 

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
   

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende l 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. 
 3. De consument erkent geen herroepingsrecht meer te hebben na volledige uitvoering van de dienst of bij de levering van digitale inhoud als de uitvoering is begonnen met geïnformeerde, uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, 

 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 

 

 

Artikel 10 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn – zoals opgenomen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden - door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.  
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
  1. Indien de consument een sportpakket heeft aangeschaft, kan dit pakket enkel in volledige staat worden geretourneerd. De producten kunnen niet afzonderlijk worden geretourneerd, dus als de consument gebruik wilt maken van de herroepingsrecht, moet alles wat in het pakket zit worden geretourneerd.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  

 

Artikel 11 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie  

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 14 - Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging 

Opzegging: 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd, waarbij de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van één maand.  

Duur: 

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 

 

Artikel 15 - Betaling 

 1. Droginet B.V. is verantwoordelijk voor het volledige proces omtrent de betaling.
 2. Betaling gebeurt – behoudens uitdrukkelijke andersluidende instemming door de ondernemer, middels de modaliteiten die daartoe ter beschikking gesteld worden via de webshop van de ondernemer op www.isostar.nl en www.isostar.be. 
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 10% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 7% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de consument, binnen de 48 uur na het in ontvangst nemen van de bestelde producten, aan de ondernemer te worden overgemaakt via het contactformulier. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de consument onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan de ondernemer te worden overgemaakt via het contactformulier. Klachten die buiten voormelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een gerechtelijke procedure. 

 

Artikel 17 – Bescherming persoonsgegevens 

 1. De door de consument in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden door de ondernemer verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (ook wel gekend onder de Engelse afkorting “GDPR”) alsook met alle van toepassing zijnde wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens ten aanzien van alle door ons verzamelde persoonlijke informatie. 
 2. De ondernemer verbindt er zich toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haarverbintenissen ten aanzien van de consument in het kader van de in artikel 5.1 bedoelde overeenkomst alsook teneinde de consument op de hoogt te houden van eigen acties en promoties van de ondernemer, en zal de gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.  
 3. De persoonsgegevens van de consument zullen door de ondernemer worden bewaard tot twee jaar na de laatste aankoop van de consument. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens wordenvernietigd. Indien de consument na voornoemde periode van twee jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, zal desgevallend een nieuw account moeten aanmaken. 

 

 

Artikel 18 – Intellectuele eigendom 

 1. De consument verklaart ervan in kennis te zijn gesteld dat de inhoud van de webshop www.isostar.nl en www.isostar.be van de ondernemer beschermd wordt door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de webshop verboden.   
 2. In afwijking op artikel 18.1 is de consument gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen. 

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid 

 1. De ondernemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de consument of het verlies van data door de consument die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen. 
 2. De ondernemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie. 
 3. De ondernemer streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de online webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan de ondernemer aansprakelijk gesteld worden voor deonbeschikbaarheidvan de webshop. 
 4. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst en het gebruik van de online webshop beperkt tot het bedrag van de verrichte aankoop.

 

Artikel 20 – Bewijsvoering 

Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.  

 

 

 21  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  

Zie artikel VI.63 WER 

 

Artikel 22. Samenwerking

22.1. Samenwerking met logistieke partner  

Nutrition & Santé werkt samen met partner UniPharma voor onze volledige logistieke service. Unipharma is verantwoordelijk voor het juist verpakken van de bestellingen, het verzenden van de bestellingen via een bezorgingsservice en ook het afhandelen van de retouren.

UniPharma
Heerlijkheidsweg 20
4332 SN Middelburg

 

22.2 Samenwerking financiële afhandeling orders en klantenservice logistiek  

De financiële afhandeling verloopt via partner Pharmacie & Welzijn B.V.. Zij zullen de betalingen ontvangen en de terugbetalingen uitvoeren. Pharmacie & Welzijn B.V. verzorgt daarnaast de klantenservice rondom de logistieke afhandeling.

Pharmacie & Welzijn B.V.
Raderweg 503
1043 NZ Amsterdam

 

22.3 Data-sharing met samenwerkingspartners  

De data die u met Nutrition & Santé deelt is in het bezit van Nutrition & Santé. De partners genoemd bij artikel 22. Sectie 22.1 en 22.2 maken gebruik van de data om de dienstverlening te leveren waarvoor zij zijn aangesteld. Uw data wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt door deze of andere externe partners.

Secure payment